Products

BAT L148 : Tubular Cam Lock 7/8" KA

L148___Tubular_C_4f3c700118190.jpgL148___Tubular_C_4f3c700118190.jpg

Description

 

Tubular cam locks.

Uses HPC 137B or SIL CH9T tubular key blanks.

180° rotation.

Chrome plate finish.

Supplied keyed alike.

 

ORDER CODE : L148